Menu

Privacy Policy

Privacy Policy Privacy Policy of Brite Payment Group Information Collection and Use Log Data Cookies Service Providers Security Links to Other Sites Changes to This Privacy Policy Contact Us Användarvillkor

Brite Payment Group operates the http://britepaymentgroup.com website, which provides the SERVICE.

This page is used to inform website visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service, the Brite website.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation with this policy. The Personal Information that we collect are used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at http://britepaymentgroup.com, unless otherwise defined in this Privacy Policy. 

For a better experience while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to your name, phone number, and postal address. The information that we collect will be used to contact or identify you.

We want to inform you that whenever you visit our Service, we collect information that your browser sends to us that is called Log Data. This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol (“IP”) address, browser version, pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, and other statistics.

Cookies are files with small amount of data that is commonly used an anonymous unique identifier. These are sent to your browser from the website that you visit and are stored on your computer’s hard drive.

Our website uses these “cookies” to collection information and to improve our Service. You have the option to either accept or refuse these cookies, and know when a cookie is being sent to your computer. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our Service;
  • To provide the Service on our behalf;
  • To perform Service-related services; or
  • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform our Service users that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Our Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

Our Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personal identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, we advise you to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately, after they are posted on this page.

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us at info@britepaymentgroup.com.

Dessa villkor (“Villkoren”) gäller för din åtkomst till och/eller användning av Brites tjänster. Villkoren tillsammans med Brites integritetspolicy samt andra villkor som du godkänt utgör ett avtal mellan dig och Brite, så läs noga igenom följande information innan du använder våra tjänster.

 

1. Godkännande av villkor och uppdateringar av dessa

1.1. Genom att använda våra tjänster godkänner du att du har läst, förstått och godkänt dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda tjänsterna.

1.2. Brite har rätt att uppdatera villkoren löpande då tjänsterna och gällande lagar och rekommendationer kan komma att förändras. Uppdatering av gällande villkor sker på Brites webbsida. När du väljer att använda våra tjänster vidare gäller detta som ett godkännande av de uppdaterade villkoren. De uppdaterade villkoren gäller då tills vidare, men inte retroaktivt.

 

2. Om våra tjänster

2.1. Brites tjänster låter dig som konsument snabbt och säkert identifiera dig själv och dela med dig av finansiell information som kan krävas av banker, kreditinstitut och andra liknande verksamheter som genomför transaktioner eller erbjuder lån och kredit.

2.2. För att använda tjänsten måste du själv gå igenom och genomföra alla nödvändiga steg som krävs i processen, till exempel logga in på din internetbank med BankID eller annan metod och välja det konto som ska användas. Du har följaktligen fullständig kontroll över alla steg i processen.

2.3. Med ditt uttryckliga medgivande samlar vi in de personuppgifter och finansiell information som är relevant från din internetbank för att tillhandahålla våra tjänster till den som du valt att ingå avtal om detta med. Denna information kan inkludera ditt personnummer, kontonummer, kontaktinformation, utgifter och inkomster per månad, utbetalare och mottagare av betalningar, kontokrediter, lån och andra transaktioner. Informationen samlas in och skickas till den tredje part som du har medgett att dela din information med via våra tjänster.

 

3. Användarens skyldigheter

3.1. Som användare av våra tjänster garanterar och godkänner du att åtlyda följande:

(A) Du skall endast använda Tjänsterna såsom tillåts genom och i enighet med:

(i) Villkoren; och

(ii) tillämplig lag, reglering eller allmänt godkänd praxis eller riktlinjer i gällande jurisdiktioner;

(B) Du skall vara det angivna bankkontots rättmätige ägare och har rättigheten att dela relevant information från din internetbank med oss, inklusive information om konton du har tillsammans med någon annan person;

(C) Du ansvarar själv för att skydda din konfidentiella, personliga information, såsom login för din internetbank;

(D) Du är minst 18 år gammal och har rättskapacitet att godkänna dessa Villkor;

(E) Användning av våra tjänster av andra personer eller tredje parter är förbjuden. Du medger att du omedelbart kommer att meddela oss om du misstänker obehörig användning eller säkerhetshot som du blir medveten om;

(F) Du skall inte använda våra tjänster för olagliga/obehöriga ändamål.

(G) Du bekräftar och godkänner att automatiserad användning av våra tjänster är förbjude.;

(H) Du skall ange sanningsenlig, korrekt, aktuell och komplett information, inklusive information om alla transaktioner och betalningsmottagare, för det angivna bankkontot och tidsperioden, från ett kontoutdrag hos din internetbank eller liknande, och kommer inte att återfå eller ändra sådan information.

(I) Du skall inte dekompilera, ändra, justera eller dela upp någon del av mjukvaran som används för tjänsterna förutom till den grad då detta tillåts av gällande lagstiftning.

3.2 Om du inte följer del 3 av dessa villkor kan du inte använda våra tjänster. Om du använder våra tjänster och bryter mot del 3, eller om din användning kan skada oss eller tredje parter är vi berättigade att omedelbart stänga av din åtkomst eller avsluta avtalet genom att meddela dig om detta skriftligen.

 

4. Kommunikation och tekniska krav

4.1. Du godkänner att all kommunikation med Brite gällande våra tjänster skall ske online via e-post, samt att Avtalet gäller på engelska eller på det officiella språket i ditt hemland. Brites huvudsakliga språk för kommunikation är svenska.

4.2. Brite kan inte ansvara för eventuella fel i Tjänsterna som orsakas av att du inte har korrekt utrustning, mjukvara, hårdvara och/eller internetkapacitet. Brite förbehåller sig rättigheten att ändra de tekniska kraven.

5. Integritet och personuppgifter

Som del av att tillhandahålla Tjänsterna behöver vi samla in och använda vissa av dina personuppgifter. Du kan läsa om hur dina personuppgifter samlas in och behandlas i vår integritetspolicy.

 

6. Ansvarsfriskrivning

6.1. Du godkänner härmed uttryckligen att du förstår att Brite och våra anställda inte kan ansvara för direkta, indirekta följder eller andra skador, hur de än uppstår och oberoende av typ av förpliktelser. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, förlust av vinst (som orsakas direkt eller indirekt), förlust av affärsvärde eller rykte eller andra immateriella förluster.

6.2. Eftersom vissa jurisdiktioner förbjuder begränsning av ansvar för påföljande eller underordnade skador kan begränsningarna ovan komma att vara ogiltiga. Om några av friskrivningarna inte kan användas eller genomföras på grund av någon anledning begränsas Brite ansvar för indirekta typer av skador till totalt 1 000 kronor.

6.3. Brites totala ansvar för skador som uppstår genom eller i anslutning till tjänsterna eller dessa Villkor skall inte under några omständigheter, om detta inte bestäms av obligatorisk lagstiftning gällande kontrakt, ersättningsrätt eller annan rättighet överstiga 1 000 kronor.

 

7. Garantifriskrivning

7.1. Även om Brite alltid försöker att tillhandahålla de bästa möjliga tjänsterna kan vi inte garantera att våra tjänster är tillgängliga, eller att informationen som presenteras här är korrekt. Brite ansvarar inte för otillgängliga tjänster eller om information eller funktionalitet i tjänsterna inte är tillgängliga eller inte fungerar som förväntat.

7.2. Brite garanterar inte att (i) tjänsterna uppfyller dina önskemål, (ii) tjänsterna är kontinuerligt tillgängliga, säkra eller felfria, (iii) resultaten som fås genom användning av tjänsterna är korrekta eller pålitliga, (iv) kvaliteten av produkter, tjänster, information eller annat material som köps eller erhålls genom tjänsterna eller att detta motsvarar dina förväntningar, (v) eventuella fel i tekniken rättas, eller (vi) att tredje parter som fattar beslut om dig baserat på information de fått genom tjänsterna fattar beslut som är korrekta eller fördelaktiga för dig, eller att de på annat sätt motsvarar dina förväntningar.

7.3. Användningen av våra tjänster sker helt på eget ansvar. Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick och vid tillgänglighet. Brite friskriver sig uttryckligen från alla typer av garantier gällande Tjänsterna och all information som inkluderas i eller är tillgänglig genom dem, oberoende av om detta är uttryckligt eller underförstått, inklusive men ej begränsat till, antydda garantier gällande marknadsmässighet, lämplighet för specifika ändamål eller intrång på tredje parters rättigheter.

 

8. Skadestånd

Du godkänner att du kommer att skydda Brite från och kompensera dem för anspråk från tredje parter, skulder, skador, utgifter och kostnader (inklusive, men ej begränsat till, rimliga kostnader för advokat) som orsakas av din användning av av våra tjänster brott mot eller överträdelser av dessa Villkor av dig, eller av annan användare på ditt konto, eller mot immateriella eller andra rättigheter.

 

9. Immaterialrätt

9.1. Brite, dess leverantörer och/eller licensgivare äger alla rättigheter, inklusive immateriella äganderättigheter (inklusive men ej begränsat till varumärken, copyright, design, uppfinningar, patent samt källkod och funktioner i Tjänsterna) i Tjänsterna.

9.2. Dessa Villkor för inte över någon immateriell egendom från Brite till dig, och alla rättigheter, titlar och intressen som relaterar till denna typ av rättighet och egendom tillhör Brite AB.

 

10. Force majeure

Du friskriver härmed uttryckligen Brite från ansvar för förseningar eller utebliven funktionalitet eller prestanda som inte rimligtvis kan förutspås eller på annat sätt orsakas av faktorer som inte kan kontrolleras av parten som påverkas av force majeure, inklusive oförutsägbara händelser, bränder, översvämningar, explosioner, uppror, krig, orkaner, sabotage, terrorism, vandalism, olyckor, begränsningar från regering eller myndighet, domstolsförelägganden, strejker eller andra liknande händelser som uppstår trots partens rimliga handlingar för att förebygga, undvika, försena eller förmildra effekterna av dessa händelser, och som inte orsakas av partens underlåtenhet att utföra sina obligationer enligt dessa Villkor.

 

11. Övrigt

11.1. Om en domstol eller annan kompetent jurisdiktion av någon anledning bedömer dessa Villkor, eller delar av dem, som ogenomförbara så skall denna bestämmelse genomdrivas till den största möjliga graden som tillåts, och resterande delar av Villkoren skall fortsatt ha full effekt.

11.2. Om du har frågor om dessa Villkor, vänligen kontakta oss via e-post på info@Brite.se.

 

12. Tidsperiod och uppsägning

Detta Avtal träder i kraft när du godkänner Villkoren och är giltigt tills det sägs upp av endera part. Du kan när som helst säga upp Avtalet genom att skicka ett e-postmeddelande till info@Brite.se. Om detta inte påverkas av andra bestämmelser i dessa Villkor skall Brite meddela dig tre (3) månader i förväg om Brite önskar avsluta Avtalet.

 

13. Klagomål

Brite vill leverera bra tjänster till dig och till våra kunder. Om du är missnöjd eller om du anser att ett fel har uppstått när du använt dem, vänligen kontakta oss så snart som möjligt. För mer information om vår process för klagomål, se vår policy för klagomålshantering

 

14. Tillämplig lagstiftning och tvistlösning

Villkoren och förhållandet mellan dig och Brite skall styras och tolkas i enighet med Sveriges lagar. Om du bor i ett annat land skall detta inte påverka juridiska principer eller bestämmelser i ditt hemland. Om den svenska lagstiftningen strider mot nationell lagstiftning i ditt hemland skall den nationella lagstiftningen gälla i minsta möjliga utsträckning för Villkoren. Svensk domstol eller domstol i ditt hemland skall döma eventuella dispyter, kontroverser eller fordringar som orsakas av eller uppstår i samband med förhållandet mellan dig och Brite eller villkoren.